شهدیار

شرکت تعاونی توزیعی مدد ساز شهر در راستای ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی، تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.

بیشتر بدانید

خدمات شهدیار

خدمات شهدیار در سه محوریت فروشگاه، نمایشگاه و آموزش مجازی صورت می گیرد.

آموزشگاه مجازی

در فرایند کارآفرینی و تولید به صورت درآمدزا نیاز به آموزش وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

مشتریان ما

شرکت هایی که در راستای تخقق اهداف شهدیار همراه ما هستند

دهیاری ها
شهرداری ها
استانداری ها
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها